Bokföring och redovisning

REKO Svensk standard för redovisningstjänster

Reko betonar att den Auktoriserade Redovisningskonsultens arbete ska vara proaktivt. Med detta avses att redovisningskonsulten ska vara aktiv i sitt arbete för att skapa kvalitet och undvika fel, men även ta initiativ till förbättringar och lämna förslag till åtgärder som är till nytta för uppdragsgivaren och dennes verksamhet, det vill säga vara proaktiv. Kundnyttan är en även viktig utgångspunkt för rådgivning till kundföretagen med målsättningen att påverka kundföretagens ekonomi och utveckling positivt.

Reko är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningstjänster och en erkänd standard i branschen och näringslivet. Standarden har utvecklats gemensamt av branschorganisationerna Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF och FAR. Standarden riktar sig till Auktoriserade Redovisningskonsulter och innehåller rutiner och riktlinjer för att redovisningen och de utförda tjänsterna ska få en hög kvalitet, till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

Reko beskriver hur verksamheten ska organiseras och hur de utförda tjänsterna ska kvalitetssäkras för att uppnå hög kvalitet och tillförlitlighet i redovisningen och den finansiella rapporteringen. Konceptet bygger på att skapa kvalitet direkt i produktionen istället för att göra rättelser i efterhand. Reko baseras på att uppfylla lagar och regler, samt att skapa en rättvisande bild av företagets resultat och ställning genom att utföra kontroller och rimlighetsanalyser av redovisningen och den finansiella rapporteringen under löpande år.

Reko förutsätter att ett uppdragsavtal upprättas mellan företaget och den redovisningsbyrå som den Auktoriserade Redovisningskonsulten arbetar hos. Syftet med uppdragsavtalet är att definiera uppdragets omfattning och ansvarsfördelningen mellan parterna, det vill säga vem gör vad och när.

Om kraven uppfylls kan en Bokslutsrapport lämnas som ett kvalitetskvitto på att redovisningen utförts i enlighet med Reko och att kraven i den svenska standarden är uppfyllda. Principen bakom Reko är att det ska bli rätt från början genom att bygga in kvalitet direkt i produktionen. Detta innebär även att en Periodbokslutsrapport kan lämnas för en avgränsad period av redovisningen under löpande år.

En process för kvalitet

Målet med Reko redovisningskonsulten ska använda sina specialistkunskaper för att upprätta redovisningen och den finansiella rapporteringen, samt att utföra löpande kontroller och rimlighetsanalyser för att uppnå hög kvalitet i redovisningen, utan krav på att granska underliggande räkenskaper i efterhand.

Processen för att erhålla kvalitet i redovisningen kan beskrivas som tre faser:

 • Att rätt förutsättningar skapas genom arbetsbeskrivning och planering som bekräftas i ett uppdragsavtal
 •  Att arbetet genomförs enligt riktlinjerna i Reko och löpande rimlighetsbedöms för att analysera kvaliteten
 • Att kvaliteten kan bekräftas genom att lämna en Bokslutsrapport

Kundnytta

Reko betonar att den Auktoriserade Redovisningskonsultens arbete ska vara proaktivt. Med detta avses att redovisningskonsulten ska vara aktiv i sitt arbete för att skapa kvalitet och undvika fel, men även ta initiativ till förbättringar och lämna förslag till åtgärder som är till nytta för uppdragsgivaren och dennes verksamhet, det vill säga vara proaktiv. Kundnyttan är en även viktig utgångspunkt för rådgivning till kundföretagen med målsättningen att påverka kundföretagens ekonomi och utveckling positivt.

Kontakta oss


Välj tjänster som du är intresserad av
 • Bokföring
 • Löner
 • Skatterådgivning
 •  

 • Projektredovisning
 • Årsbokslut och årsredovisning
 • Privata deklarationer
 • Övrigt